Home

Croeso i’r Coleg Rhithwir, un o ddarparwyr addysg ar-lein mwyaf llwyddiannus y DU sydd wedi ennill gwobrau.

 

Amdanom ni
Agorodd y Coleg Rhithwir ei ddrysau am y tro cyntaf yn 1998, gan gynnig nifer fach o gyrsiau TG. Gyda datblygiad technoleg, newid meddylfryd tuag at ddysgu ar-lein a’r gallu i gynnig ein cyrsiau yn fyd-eang, rydym wedi datblygu ein darpariaeth i gynnig ystod gyffrous o gyrsiau achrededig.

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF o'n holl gyrsiau!

Rydym yn cynnig Hyfforddiant i Unigolion a Chwmnïau
Rydym yn darparu ar gyfer yr unigolyn yn ogystal â chwmnïau a sefydliadau, gan weithio’n agos gydag ein myfyrwyr a’n cyflogwyr i gefnogi anghenion am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus.

Beth sy’n unigryw am y Coleg Rhithwir?
 • Dysgwch ar amser ac adeg sy’n eich siwtio chi
 • Mae ein holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi gan diwtoriaid go iawn gyda chymwysterau Ymarfer Dysgu
 • Mae’r rhan fwyaf o arholiadau’n gallu cael eu cwblhau yn y gwaith neu gartref
 • Gallwch ddechrau eich cwrs newydd heddiw!
 • Ffioedd yn dechrau o ond £4
 • Rhan o Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant / Coleg Sir Gâr
 • Mynediad llawn i wasanaethau cefnogi myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr

Cyrsiau a Ddarperir
Rydym yn cynnig 1000 o gyrsiau, llawer ohonynt yn rhai y gellir eu dilyn ar hyd a lled y byd, ac rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu sy’n cynnwys EdExcel, BTEC a City and Guilds. Rydym yn ddiweddar wedi datblygu cyrsiau newydd yn benodol ar gyfer athrawon ac rydym yn cynnig cyrsiau mewn TG a busnes i ddefnyddwyr Apple Mac. Mae’r cyrsiau sy’n ymwneud â chyflogaeth yn cynnwys Cyfraith Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch gan gynnwys hylendid bwyd, yn ogystal â mathemateg, Saesneg, cyfrifeg Sage a llawer mwy. Porwch yr eiconau uchod i ddarganfod mwy am ein cyrsiau.

Sut y cawn ein hachredu

Tâl: Rydym yn derbyn taliadau trwy siec, cerdyn credyd, paypal neu gallwn anfonebu eich cyflogwr.

Os hoffech wybod mwy am unrhyw rai o’n cyrsiau neu am sut y gallwn ni gefnogi eich anghenion am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus, cysylltwch â ni trwy’r ddolen Cysylltwch â Ni a welir uchod.

Mae ein cwrs Busnes diweddaraf, BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) yn cynnwys cefnogaeth tiwtor llawn, adnoddau dysgu amlgyfrwng cyfoethog ac arholiad a allai gael ei gwblhau unrhyw le yn y byd ar adeg sy’n eich siwtio chi. Mae achrediad yn cael ei roi gan OMG (Object Management Group).

P’un ai a ydych yn chwilio am ail iaith i’w dysgu ar gyfer gwyliau tramor, gwella eich sgiliau Saesneg ar gyfer y gwaith neu’r brifysgol neu wella eich sgiliau iaith Gymraeg, rydym yn cynnig sawl opsiwn. Mae dysgwyr a hoffai wella eu sgiliau Saesneg yn gallu cwblhau gwiriwr sgiliau er mwyn adnabod rhannau gwan.

Mae pob un o'n cyrsiau Celf a Dylunio'n cynnwys ystod o adnoddau gan gynnwys dangosiadau fideo manwl y gellir eu gwylio dro ar ôl tro. Yn ychwanegol i gymorth fideo bydd eich tiwtor, sy'n ymddangos yn y fideos, yn cadw cysylltiad rheolaidd â chi drwy gydol eich cwrs, trwy e-bost a phostiadau fforwm.

Gyda 75 o gyrsiau i ddewis ohonynt mae gennym ddetholiad eang o gyrsiau a chymwysterau yn cynnwys ECDL, Cyfrifyddu Sage/Sage Accounting, TOGAF 9.1, Archimate 2.1, IT4IT COBIT 5 ac ITIL. Mae cyrsiau byr hefyd ar gael mewn Microsoft Office, Dylunio Tudalennau Gwe a Photoshop i enwi rhai enghreifftiau.

Mae’r Coleg Rhithiwr yn cynnig nifer o gyrsiau Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd wedi’u hachredu ar Lefelau 1, 2 a 3. Mae’r rhain, a nifer o rai eraill, yn gallu cael eu harholi ar-lein neu trwy ganolfan brawf HABC swyddogol. Yn ychwanegol, mae llawlyfrau Pwyleg ar gael ar gyfer rhai cyrsiau.

Rheolaeth yw un o’n meysydd mwyaf poblogaidd gyda chymwysterau’n cynnwys Agile a Gwregys Gwyrdd Six Sigma, hefyd rydym yn cynnig amrediad o gyrsiau byr ar bynciau megis Rheoli Pobl, Rheoli Prosiectau, Rheoli Ansawdd, Rheoli Newid ac Arwain Tîm.

Gyda 27 o gyrsiau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant, Datblygiad Personol a Chymdeithasol, a'r cwbl ar gael ar-lein does dim i'ch rhwystro rhag datblygu eich gyrfaoedd neu roi cynnig ar rywbeth newydd. Caiff y cyrsiau eu hardystio naill ai gan HABC neu gan learndirect ac yn unol â phob cwrs, cânt eu cefnogi gan diwtoriaid.

P’un ai a ydych yn newydd i ddysgu neu’n chwilio am gyfle i ehangu a gwella eich dull o gyflwyno gwersi, mae gennym ddetholiad o gyrsiau byr i’ch helpu i wella eich ffordd o gyflwyno gwersi, asesu a chynllunio. Mae’r cyrsiau i gyd yn cael eu hachredu’n llawn gan Agored Cymru / OCN Cymru ar lefelau 1 i 4 a gallwn hyd yn oed anfonebu eich cyflogwr er mwyn arbed amser.

Cwrs Sylw

TOGAF 9.1 Foundation Level 1

Togaf1

 £599 - Cliciwch uchod am fwy o wybodaeth