Accountancy

Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifyddu Cyfrifiadurol ar gyfer Busnes

Anelir y Dystysgrif IAB Lefel 2 mewn Cyfrifyddu Cyfrifiadurol ar gyfer Busnes at unigolion sy'n dymuno datblygu eu hastudiaethau o gyfrifyddu cyfrifiadurol mewn amgylchedd busnes gweithredol ac ennill cymhwyster ar Lefel 2 y Fframwaith Cenedlaethol heb fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol neu fod wedi cyflawni'r Dyfarniad IAB Lefel 1 mewn Cyfrifyddu Cyfrifiadurol ar gyfer Busnes. Gallai'r cwrs gael ei ddefnyddio hefyd gan yr ymgeiswyr hynny sydd â pheth gwybodaeth a sgiliau ymarferol ac sydd am ennill cymhwyster achrededig yn y pwnc.

 

Sage2012Design

 
Gallai'r cymhwyster hwn fod hefyd yn ddefnyddiol i berchnogion busnesau bach gan ei fod yn ymdrin â'r defnydd sylfaenol o feddalwedd Sage, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu cyfrifon busnes bach.
 
      Mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi:
  

        Os ydych am osod eich hun ar wahân i'r 6,000,000 o ddefnyddwyr Sage byd-eang eraill
•Os ydych am gynyddu eich sgiliau, eich cyflogadwyedd neu os ydych am symud ymlaen yn eich gyrfa
•Os ydych am gael yr UNIG gymhwyster IAB mewn cadw cyfrifon a gydnabyddir yn genedlaethol gan ddefnyddio Sage 50 Accounts Professional
•Os oes gennych uchelgais o fod yn geidwad cyfrifon, Rheolwr Cyfrifon neu Reolwr Cyllid, Pennaeth Cadw Cyfrifon neu Hyfforddwr Sage CYMWYS
•Os ydych am gael cyfle i fod yn aelod Cysylltiol o'r IAB a defnyddio “AIAB” ar ôl eich enw
•Os ydych am fod yn ddefnyddiwr Sage grymusach
•Os ydych yn rhedeg eich busnes eich hun ac eisiau gwell perfformiad ariannol
•Os ydych eisiau defnyddio'r credydau a enillwyd i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch eraill
•Os ydych yn ddechreuwr llwyr i Sage a'ch bod eisiau dilyn llwybr carlam i Gymhwyster Lefel 2 (caiff y cwrs Sage i ddechreuwyr ei gynnwys heb unrhyw gost ychwanegol)
•Os ydych ond wedi derbyn hyfforddiant mewn Sage Instant neu dystysgrif “wedi gorffen cwrs” a'ch bod nawr am gael cymhwyster llawn

 

Uchafbwyntiau'r Cwrs


•Caiff ei ddarparu fel cwrs e-ddysgu
•Cymhwyster Lefel 2 achrededig QCF Sage 50 cyntaf a gydnabyddir yn genedlaethol – NI DDYLID ei gam-gymryd am dystysgrifau hyfforddi eraill.
•Cymhwyster gan Sage a'r IAB
•Dod yn aelod cofrestredig o'r IAB
•Gwnewch gais i fod yn Aelod Cysylltiol o'r IAB a defnyddio “AIAB” ar ôl eich enw
•Cymorth a mentora gan diwtoriaid proffesiynol
•Profion ymarfer ac arholiad ar-lein
•Caiff meddalwedd Sage 50 Professional wedi'i thrwyddedu'n llawn ei chynnwys (trwydded 360 diwrnod)
•Caiff y ffioedd arholiad eu cynnwys
•Ennill mwy o sgiliau, gwella cyflogadwyedd a dilyniant gyrfa
•Byddwch yn geidwad cyfrifon cymwys
•Byddwch yn ddefnyddiwr Sage mwy grymus
•Delfrydol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig neu fel llwybr gyrfa i fod yn geidwad cyfrifon neu Hyfforddwr Sage
•Yn cynnwys llwybr carlam i opsiwn Lefel 2 ar gyfer dechreuwyr llwyr mewn Sage

Pris £360