Enrolment

Os hoffech gofrestru ar unrhyw rai o’n cyrsiau, dilynwch y camau a nodir isod:

Cam Un:Porwch trwy ein hystod o gategorïau a chyrsiau

Cam Dau:Dewiswch eich cwrs 

Cam Tri:Cliciwch ar Cofrestrwch Nawr a rhowch eich manylion i ni.

Gallwch gofrestru ar fwy nag un cwrs; fodd bynnag, nid oes gennym system basged siopa ar hyn o bryd; llenwch y ffurflen unwaith a gwnewch nodyn o unrhyw gyrsiau eraill yr hoffech gofrestru arnynt.

Cam Pedwar: Bydd Swyddog Cofrestru Amgylchedd Dysgu Rhithwir yn cysylltu â chi i gadarnhau eich manylion a thrafod opsiynau talu*. Ar y cam hwn gallwn ychwanegu’r cyrsiau ychwanegol heb fod angen i chi lenwi sawl ffurflen gofrestru.

Cam Pump: Byddwch yn cael dyddiad dechrau ac e-Diwtor penodol.

Os oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu trafod, ffoniwch y llinell gymorth ar 01554 748347 yn ystod oriau swyddfa (8am - 5pm), neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Noder bod rhaid cymryd eich taliad* cyn y dyddiad dechrau yr ydych wedi cytuno arno.

 

Mae ein cwrs Busnes diweddaraf, BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) yn cynnwys cefnogaeth tiwtor llawn, adnoddau dysgu amlgyfrwng cyfoethog ac arholiad a allai gael ei gwblhau unrhyw le yn y byd ar adeg sy’n eich siwtio chi. Mae achrediad yn cael ei roi gan OMG (Object Management Group).

P’un ai a ydych yn chwilio am ail iaith i’w dysgu ar gyfer gwyliau tramor, gwella eich sgiliau Saesneg ar gyfer y gwaith neu’r brifysgol neu wella eich sgiliau iaith Gymraeg, rydym yn cynnig sawl opsiwn. Mae dysgwyr a hoffai wella eu sgiliau Saesneg yn gallu cwblhau gwiriwr sgiliau er mwyn adnabod rhannau gwan.

Mae pob un o'n cyrsiau Celf a Dylunio'n cynnwys ystod o adnoddau gan gynnwys dangosiadau fideo manwl y gellir eu gwylio dro ar ôl tro. Yn ychwanegol i gymorth fideo bydd eich tiwtor, sy'n ymddangos yn y fideos, yn cadw cysylltiad rheolaidd â chi drwy gydol eich cwrs, trwy e-bost a phostiadau fforwm.

Gyda 75 o gyrsiau i ddewis ohonynt mae gennym ddetholiad eang o gyrsiau a chymwysterau yn cynnwys ECDL, Cyfrifyddu Sage/Sage Accounting, TOGAF 9.1, Archimate 2.1, IT4IT COBIT 5 ac ITIL. Mae cyrsiau byr hefyd ar gael mewn Microsoft Office, Dylunio Tudalennau Gwe a Photoshop i enwi rhai enghreifftiau.

Mae’r Coleg Rhithiwr yn cynnig nifer o gyrsiau Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd wedi’u hachredu ar Lefelau 1, 2 a 3. Mae’r rhain, a nifer o rai eraill, yn gallu cael eu harholi ar-lein neu trwy ganolfan brawf HABC swyddogol. Yn ychwanegol, mae llawlyfrau Pwyleg ar gael ar gyfer rhai cyrsiau.

Rheolaeth yw un o’n meysydd mwyaf poblogaidd gyda chymwysterau’n cynnwys PRINCE2 a Gwregys Gwyrdd Six Sigma, hefyd rydym yn cynnig amrediad o gyrsiau byr ar bynciau megis Rheoli Pobl, Rheoli Prosiectau, Rheoli Ansawdd, Rheoli Newid ac Arwain Tîm.

Gyda 27 o gyrsiau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant, Datblygiad Personol a Chymdeithasol, a'r cwbl ar gael ar-lein does dim i'ch rhwystro rhag datblygu eich gyrfaoedd neu roi cynnig ar rywbeth newydd. Caiff y cyrsiau eu hardystio naill ai gan HABC neu gan learndirect ac yn unol â phob cwrs, cânt eu cefnogi gan diwtoriaid.

P’un ai a ydych yn newydd i ddysgu neu’n chwilio am gyfle i ehangu a gwella eich dull o gyflwyno gwersi, mae gennym ddetholiad o gyrsiau byr i’ch helpu i wella eich ffordd o gyflwyno gwersi, asesu a chynllunio. Mae’r cyrsiau i gyd yn cael eu hachredu’n llawn gan Agored Cymru / OCN Cymru ar lefelau 1 i 4 a gallwn hyd yn oed anfonebu eich cyflogwr er mwyn arbed amser.