FAQ's

1) Oes angen cyfrif e-bost arnaf er mwyn cofrestru gyda'r Coleg Rhithwir? 
Oes, gan fod pob cyswllt gyda'ch tiwtor personol yn cael ei wneud trwy e-bost mae'n hanfodol bod gennych gyfrif. Gallwch ddechrau cyfrifon am ddim gyda darparwyr fel gmail, Yahoo neu Hotmail.

2) I bwy yr wyf yn gwneud y siec yn daladwy ar gyfer ffioedd y cwrs?
Gwnewch eich siec yn daladwy i: Coleg Sir Gâr ac ysgrifennwch eich manylion gwarant siec ar y cefn. Dylid postio pob siec i'r Coleg Rhithwir, Coleg Sir Gâr, Heol Sandy, Llanelli SA15 4DN.

3) Pa feddalwedd fydd ei angen arnaf? 
Mae hyn yn dibynnu ar y cwrs yr ydych yn ei ddewis. Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau bydd angen i chi gael Windows XP neu Windows 7, a bydd angen Office 2003, 2007, neu 2010 arnoch. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur arnoch gyda mynediad i'r rhyngrwyd a bydd hefyd angen i chi gael cyfeiriad e-bost gweithredol. Bellach mae gennym hefyd ddetholiad o gyrsiau ar gyfer defnyddwyr iwork, 2011 neu googledrive.

4) Oes yna unrhyw gonsesiynau i bobl hŷn neu bobl sy'n derbyn budd-daliadau? 
Yn anffodus nid oes consesiynau i fyfyrwyr rhan-amser.

5) Sut wyf yn cysylltu â'm tiwtor personol am help? 
Caiff pob cyswllt â thiwtoriaid personol ei wneud trwy e-bost. Byddwch yn derbyn eu cyfeiriad e-bost pan fyddwn yn eich cofrestru.

6) Oes rhaid i mi orffen fy nghwrs erbyn rhyw amser arbennig? 
Oes. Cewch 5 wythnos i wneud pob uned 10 awr. Mae'n bosibl hefyd y byddwch yn colli eich mynediad i'ch cwrs os nad ydych yn ei ddefnyddio am gyfnod o 28 diwrnod. Darllenwch Gwestiynau Cyffredin yr ECDL i gael gwybod am gyfyngiadau amser ECDL neu ECDL Uwch.

7) Beth ddylwn i wneud os wyf yn syrthio y tu ôl gyda'm cwrs? 
Os wnewch chi gysylltu â'ch tiwtor ac esbonio eich amgylchiadau bydd ef / hi'n trefnu seibiant astudio ar eich cyfer, ac os oes angen bydd yn trefnu estyniad.

8) Beth sydd yn digwydd os nad wyf yn gorffen fy nghwrs ar ddiwedd y flwyddyn academaidd? 
Rhaid i bob dysgwr ail-gofrestru (os nad yw'r rhaglen astudio wedi'i chwblhau) o fis Awst y flwyddyn academaidd newydd. Bydd eich tiwtor yn gofyn i chi lenwi ffurflen ail-gofrestru; y cyfan sydd angen ei wneud yw argraffu a llofnodi'r ffurflen cyn ei hanfon i'r Coleg Rhithwir gyda thaliad. Byddwch yn cael gwybod os oes angen i chi dalu unrhyw beth - mae hyn yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn y gwnaethoch gofrestru'n wreiddiol.

9) Beth sydd yn digwydd os nad wyf yn gorffen fy nghwrs ar ddiwedd fy mlwyddyn galendr? 
Rhaid i bob dysgwr dalu £25 am bob uned nad yw wedi llwyddo i'w chwblhau, neu os nad yw wedi gorffen ei gwrs ond yn dymuno parhau. Bydd hyn yn rhoi blwyddyn galendr arall i'r dysgwr allu cwblhau'r cwrs.

10) Pryd y mae'r cyrsiau'n dechrau? 
Fel rheol mae'r cyrsiau yn dechrau ar ddydd Llun cyntaf pob mis.

11) Beth yw'r oedran lleiaf er mwyn gallu gwneud cwrs gyda www.virtualcollege.ac.uk
Yr oedran lleiaf ar gyfer gwneud unrhyw gwrs gyda ni yw 16 oed.

12) Oes modd i mi dalu trwy Archeb Bost?
Nac oes yn anffodus.

13) Oes modd i mi dalu trwy anfoneb?
Gallwn drefnu anfoneb at eich cyflogwr neu gorff cyllido arall. Dewiswch 'Talu trwy Anfoneb' o'r gwymplen wrth gofrestru a byddwn yn anfon ffurflen atoch i'w llenwi. Ein telerau yw 30 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb ac rydych yn derbyn eich bod yn talu hyn wrth gofrestru. Gallwn atal mynediad i'r cwrs a byddwn yn gwneud hyn os oes yna unrhyw broblemau'n ymwneud â thalu'r anfoneb. Noder na fyddwch yn cael unrhyw amser ychwanegol i gwblhau'r cwrs os bydd hyn yn digwydd i chi. Pan fyddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a mynediad i'r cwrs dewisol, bydd hyn yn golygu bod 'nwyddau wedi'u derbyn'.

14) Pryd y bydd rhaid i mi dalu am fy nghwrs?
Rhaid i chi dalu o flaen llaw ac yn llawn cyn y cewch fynediad i'ch cwrs dewisol. Os ydych yn talu trwy anfoneb byddwn yn prosesu'r cofrestriad unwaith yr ydym yn derbyn rhif yr Archeb Prynu neu'r Ffurflen Dalu oddi wrthych, gyda'r disgwyliad y bydd telerau'r anfoneb yn cael eu bodloni h.y. bod taliad yn cael ei wneud o fewn 30 diwrnod. Byddwn yn atal mynediad i'r cwrs os oes unrhyw le i gredu na fydd yr anfoneb yn cael ei thalu o fewn y 30 diwrnod.  

Os oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu trafod, anfonwch e-bost atom ar  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch y llinell gymorth ar 01554 748347 yn ystod oriau swyddfa (8am - 5pm).