ECDL FAQ's

1) Pa mor hir sydd gennyf i gwblhau’r cwrs? 
Rydym yn amcangyfrif fod ECDL Hanfodion yn cymryd tua 15 wythnos i’w gwblhau a thua 35 wythnos ar gyfer ECDL Extra. Amcangyfrifir bod pob modiwl ECDL Uwch yn cymryd tua 20 awr i’w gwblhau.

Nid yw’r un o’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys amser arholi.

Os ydych wedi cwblhau 50% neu fwy bydd rhaid i chi dalu £20 am bob modiwl nad ydych eto wedi’i gwblhau. Os ydych wedi cwblhau llai na 50% bydd rhaid i chi ail-gofrestru fel dysgwr newydd a thalu’r swm llawn.

Rhaid pasio o leiaf un prawf bob dau fis.

Rhaid cwblhau’r modiwl olaf o fewn tair blynedd i basio eich prawf modiwl cyntaf.

Efallai y byddwch yn colli mynediad os nad ydych yn cyrchu eich cwrs am gyfnod o 28 diwrnod.

noder: cynhelir sesiynau Profion ECDL yn ystod y tymor yn unig (heblaw am ein campws yn Llanelli (Y Graig) lle gallwch sefyll arholiadau ar 51 wythnos y flwyddyn).

2) Beth sydd yn digwydd os nad wyf yn cwblhau fy nghwrs ar ddiwedd y flwyddyn academaidd?
Rhaid i bob dysgwr ail-gofrestru (os nad yw’r rhaglen astudio wedi’i chwblhau) o 1af Awst y flwyddyn academaidd newydd. Byddwch yn cael eich annog gan eich tiwtor i lenwi ffurflen ail-gofrestru sydd angen cael ei llenwi a’i llofnodi cyn ei hanfon i’r Coleg Rhithwir. Byddwch yn cael gwybod os oes angen i chi dalu unrhyw beth - mae hyn yn dibynnu ar yr amser o’r flwyddyn pryd y gwnaethoch gofrestru’n wreiddiol.

3) Pa oedran sydd raid i chi fod er mwyn gallu gwneud ECDL? 
Yr oedran gofynnol ar gyfer ECDL neu ECDL Uwch yw 16 oed.

4) Pa feddalwedd fydd ei hangen arnaf? 
Bydd arnoch angen mynediad i gyfrifiadur neu liniadur sy’n rhedeg ar Windows XP neu Windows 7, a bydd angen bod gennych Office 2003, 2007, 2010 neu 2013.

Ar hyn o bryd nid ydym yn cefnogi Windows 8.1, er hynny os oes Windows 8.1 gyda chi, rydym yn argymell y llawlyfr canlynol "ECDL IT User Fundamentals Using Windows 8.1 (BCS ITQ Level 1)" – cliciwch yma i’w archebuNid yw’r cwrs yn addas ar gyfer MS Works na Open Office.

Bydd arnoch angen cyfrifiadur neu liniadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd a bydd angen i chi hefyd fod â chyfeiriad e-bost gweithredol.

Os ydych yn dymuno cofrestru ar unrhyw un o’r modiwlau ECDL Uwch mae gennym yr adnoddau’n barod ar gyfer 2003, 2007, 2010 ac 2013.

Er hynny, os ydych yn bwriadu sefyll yr arholiadau ECDL gyda ni, sylwch bod y feddalwedd brofi ar gael ar Windows 7, 2010 neu 2013 yn unig (gellir trefnu profion ar Windows 8.1 os oes angen).

5) Sut wyf yn bwcio Arholiad ECDL?
Os ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin gall eich tiwtor ddarparu rhestr o’r dyddiadau sydd ar gael yn y Graig ac ar Gampws Pibwrlwyd

6) Beth os wyf yn byw y tu allan i Sir Gaerfyrddin? 
Os ydych yn byw o fewn pellter gyrru gallwch ddod i un o’n canolfannau profi o hyd. Os ydych yn byw yn rhy bell i ffwrdd (fel y gwna llawer o’n dysgwyr) gallwn eich helpu i ddod o hyd i ganolfan brofi. Fel rheol bydd y ganolfan allanol yn codi tâl arnoch er mwyn sefyll pob prawf.

7) A wyf yn cael ailsefyll prawf os wyf yn methu? 
Cewch, gallwch ailsefyll unwaith yn rhad ac am ddim yn unrhyw un o’n canolfannau profi; fodd bynnag, codir tâl o £15.00 ar gyfer unrhyw brofion ar ôl hynny.

8) Beth sydd angen i mi ddod gyda mi? 
Dewch â rhyw fath o ddeunydd adnabod (ID) ffotograffig fel pasbort neu drwydded yrru. Os oes nad yw’r un o’r rhain gennych, cysylltwch â’ch tiwtor am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn gallu dod ar ôl bwcio prawf, anfonwch e-bost at eich tiwtor a hefyd at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i ganslo eich bwciad ac ail-drefnu dyddiad. Codir tâl o £15 am beidio â dod i’r prawf heb roi gwybod i ni’n gyntaf.

9) Oes yna unrhyw gonsesiynau ar gyfer pobl hŷn neu bobl sy’n derbyn budd-daliadau? 
Yn anffodus nid oes yna gonsesiynau i fyfyrwyr rhan-amser.

10) Sut wyf yn cysylltu â’m tiwtor personol am help? 
Caiff pob cyswllt â thiwtoriaid personol ei wneud trwy e-bost. Bydd eu cyfeiriad e-bost yn cael ei roi i chi pan fyddwn yn eich cofrestru.

11) Beth yw’r Dystysgrif Arbenigwr ECDL? 
Mae’r dystysgrif Arbenigwr ECDL ar gael i bob ymgeisydd sydd wedi cwblhau’r pedwar modiwl ECDL Uwch yn llwyddiannus. Mae’r dystysgrif hon yn cydnabod ymgeisydd fel defnyddiwr cyfrifiadur hyfedr sydd â gwybodaeth gynhwysfawr a lefel sgiliau mewn rhaglenni cyfrifiadur, ac fel rhywun sydd wedi ennill mesur o ddealltwriaeth ynglŷn â’u defnyddio.

Os ydych chi wedi cwblhau’r pedwar modiwl ECDL Uwch ac y byddech chi’n hoffi derbyn y dystysgrif Arbenigwr ECDL dilynwch y ddolen isod i wefan ECDL ac yna dilynwch eu cyfarwyddiadau. www.ecdlexpert.co.uk .

12) A allaf sefyll prawf yn eich canolfan hyd yn oed os nad wyf wedi cofrestru gyda chi? 
Yn anffodus ni allwch wneud hyn. Ni fydd Coleg Sir Gâr a’r Coleg Rhithwir yn derbyn ymgeiswyr allanol i sefyll profion gyda ni.

13) Pryd mae’r cyrsiau’n dechrau? 
Mae’r cyrsiau’n dechrau fel rheol ar ddydd Llun cyntaf pob mis..

14) A allaf dalu trwy Anfoneb?
Gallwn drefnu anfoneb i’ch cyflogwr neu gorff ariannu arall. Dewiswch 'Talu trwy Anfoneb' o’r gwymplen pan fyddwch yn cofrestru a byddwn yn anfon ffurflen atoch i’w llenwi. Ein telerau yw 30 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb ac rydych yn derbyn eich bod yn talu hwn pan fyddwch yn cofrestru. Gallwn a byddwn yn atal mynediad i’r cwrs os oes yna unrhyw broblemau ynglŷn â thalu’r anfoneb. Noder, os yw hyn yn digwydd ni fyddwch yn cael unrhyw amser ychwanegol i gwblhau’r cwrs. Pan fyddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair a mynediad i’ch cwrs dewisol mae hyn yn cyfateb i 'nwyddau wedi’u derbyn'.

15) Pryd y bydd rhaid i mi dalu am fy nghwrs?

Rhaid talu am y cwrs yn syth ac yn llawn cyn y cewch fynediad i’ch cwrs dewisol. Os ydych yn talu trwy anfoneb byddwn yn prosesu’r cofrestriad unwaith yr ydym wedi derbyn rhif yr Archeb Pryniant neu’r Ffurflen Dalu oddi wrthych, gyda’r disgwyliad bod telerau’r anfoneb yn cael eu bodloni h.y. bod taliad yn cael ei wneud o fewn 30 diwrnod. Byddwn yn atal mynediad i’r cwrs os oes unrhyw le i gredu nad yw'r anfoneb yn mynd i gael ei thalu o fewn 30 diwrnod.

Os oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu trafod, anfonwch e-bost atom ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch y llinell gymorth ar 01554 748347 yn ystod oriau swyddfa (8am - 5pm).