RLP Course Offers

 RLPCymraeg

Mae Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol de-orllewin a chanolbarth Cymru yn bartneriaeth weddnewid sy'n dod â phartneriaid ynghyd o feysydd Addysg ac Adfywio er mwyn helpu i ddarparu dyfodol gwell i ddysgwyr a dysgwyr posibl ar draws rhanbarth de-orllewin a chanolbarth Cymru.
Ers iddi gael ei ffurfio yn 2007 ei phrif nod yw sicrhau bod darparwyr dysgu sy'n derbyn arian cyhoeddus a sefydliadau cysylltiedig yn cydweithio'n effeithiol ac yn effeithlon ar draws meysydd addysg ac adfywio i ddiwallu anghenion y dysgwyr a'r economi rhanbarthol yn ne-orllewin a chanolbarth Cymru.
Cafodd y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol ei chydnabod gan Lywodraeth Cymru am ei gwaith ‘gweddnewid’ gyda sefydliadau adfywio ac addysg, ac mae wedi cael ei chanmol am ei hymdrechion tuag at effeithlonrwydd a gwelliant wrth ddod ynghyd â phobl sydd â diddordeb yn yr agenda hyfforddi a sgiliau, er mwyn cynyddu cyfleoedd i ddysgwyr a dysgwyr posibl sydd am ddatblygu eu gyrfaoedd neu gamu i fyd gwaith.
Fersiwn lai o wefan y Coleg Rhithwir VirtualCollege.ac.uk yw'r wefan rlp.virtualcollege.ac.uk a ddatblygwyd ar gyfer prosiect Datblygiad Staff ar y Cyd y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol i gynnig 80 o gyrsiau datblygiad proffesiynol a phersonol y gallwch eu hastudio o'ch desg neu gartref.

Mae aelodau'r Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol yn cynnwys: 
Coleg Ceredigion
Coleg Sir Gâr
Coleg Gŵyr Abertawe
Grŵp Castell-nedd Port Talbot
Coleg Sir Benfro
Prifysgol Abertawe
Y Brifysgol Agored
Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant